ما یک خانواده ایم و هم سرنوشتیم

We are a family and we are destiny